امروز برابر است با :1400-11-03

پیشینه

اباذر جعفری
فرزند عبدالعلی
متولد اول فروردین۵۰
ساکن آخر خ طالقانی معراج شرقی
۲۹ سال سابقه خدمت در آموزش وپرورش
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دبیر شاغل در پست ریس اداره امور تربیتی استان
در حال حاضر خادم اداره شاهد وایثارگران آموزش وپرورش استان عضو بسیج حقوقدانان و بسیج فرهنگیان وبسیج محلات
بسیجی گردان حبیب لشگر عاشورا مشاور حقوقی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان
مشاور حقوقی وفرهنگی مجتمع مدیران شهری اجرایی کل کشور مستقر در تهران
مشاور حقوقی باشگاه فرهنگی ورزشی مهدیه
عضو هیئت رئیسه هیئت ورزشی تیر وکمان تبریز و استان
رئیس هیئت مدیره موسسه حقوقی داوری ومیانیگری میثاق عدالت وصلح ایرانیان
رئیس اداره تربیت بدنی هشترود وچاروایماق ونظر اهالی
ریس اداره غله بستان اباد رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن ناحیه ۴ فرهنگیان
معاون اداری و مالی مجتمع آموزشی ایثارگران شهید باکری
کارپرداز اداره آموزش وپرورش ناحیه ۴ تبریز
مسول دبیرخانه ناحیه ۱ آموزش وپرورش تبریز
مربی آموزش حقوق شهروندی مدارس تبریز
مشاور حقوقی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان
مشاور حقوقی سازمان اتوبوسرانی کل کشور